Centro nuostatai

 PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. birželio 18 d.
sprendimu Nr. 1-1902

VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus etninės kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus etninės kultūros centro (toliau – Etninės kultūros centras) teisinę formą, priklausomybę, įstaigos steigėją, steigėjo teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, struktūrą, veiklos tikslus, uždavinius, pagrindines funkcijas, savivaldą, teises ir pareigas, valdymą, veiklos organizavimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, finansinę veiklos kontrolę, nuostatų keitimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą.
2. Etninės kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto. Etninės kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, atributiką, leidybos teisę, sąskaitas bankuose.
3. Etninės kultūros centras yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento (toliau – Departamentas) Kultūros skyriui.
4. Etninės kultūros centras yra juridinis asmuo, kuris 2000 m. gruodžio 13 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre.
5. Etninės kultūros centro steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
6. Įstaigos duomenys:
    6.1. įstaigos pavadinimas – Vilniaus etninės kultūros centras;
    6.2. įstaigos kodas – 188208831;
    6.3. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
    6.4. buveinės adresas – Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius.
7. Etninės kultūros centras, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymais.
8. Etninės kultūros centras turi pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytus veiklos ir materialinės bazės kriterijus Savivaldybės suteiktą kategoriją.
9. Etninės kultūros centro veikla, kuri grindžiama žmogiškosiomis vertybėmis bei tautos tradicijomis, tenkina gyventojų, nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių, kultūrinius, edukacinius ir socialinius poreikius.
10. Etninės kultūros centro paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

II. ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

11. Etninės kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba;
12. Etninės kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
     12.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;
     12.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;
     12.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;
     12.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;
     12.5. skiria Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti;
     12.6. kontroliuoja Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą ir panaudojimą;
     12.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
     12.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

13. Etninės kultūros centras – tai specializuotas kultūros centras, siekiantis užtikrinti etninės kultūros tradicijų tęstinumą, gyvybingumą ir plėtrą Vilniaus mieste, suprantant etninę kultūrą kaip tautos dvasinės kultūros ištakas.
14. Etninės kultūros centro veiklos uždaviniai:
     14.1. saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatybę;
     14.2. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
     14.3. skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, remiantis etninės kultūros pagrindais;
     14.4. skatinti mėgėjų meno, liaudies meno plėtrą;
     14.5. sudaryti sąlygas miesto visuomenei dalyvauti etninės kultūros veikloje;
     14.6. koordinuoti etninės kultūros veiklą Vilniaus mieste;
     14.7. derinti etninių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;
     14.8. analizuoti etninės kultūros raidą, jos pristatymo šalyje ir užsienyje galimybes;
15. Etninės kultūros centras, įgyvendindamas tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:
     15.1. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimui, skatina etninės kultūros perimamumą;
     15.2. vykdo į jaunimą orientuotą bei jaunimo poreikius tenkinančią etninės kultūros švietimo veiklą;
     15.3. koordinuoja folkloro kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
     15.4. rūpinasi folkloro kolektyvų parengimo lygiu ir dalyvavimu dainų šventėse, folkloro festivaliuose, kalendorinėse šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
     15.5. organizuoja kalendorines šventes, festivalius, muges, rengia projektus, pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, užtikrinančius etninės kultūros tradicijų perimamumą bei tęstinumą:
            15.5.1. Užgavėnių šventę ir tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo mugę;
            15.5.2. Pavasario lygiadienio šventę;
            15.5.3. tarptautinį folkloro festivalį „Skamba skamba kankliai“ ir tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo mugę;
            15.5.4. vaikų ir jaunimo folkloro šventę „Saulytė“;
           15.5.5. „Žolynų turgų“ – žolynų, tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo mugę;
           15.5.6. „Folkloro paraleles“ – šiuolaikinio folkloro koncertus;
           15.5.7. Rudens lygiadienio šventę;
           15.5.8. Vėlinių ciklo renginius ir akcijas;
           15.5.9. vaikų tautosakos ir tautodailės konkursą „Leliumoj“;
           15.5.10. Advento-Kalėdų koncertą „Vidury lauko grūšelė“;
           15.5.11. edukacinę programą „Saulės ratu, metų taku“;
           15.5.12. edukacinę programą „ETNO ketvirtadieniai“;
     15.6. populiarina senąsias lietuvių kultūros tradicijas, skatina etninės kultūros simbolių tęstinumą, šiuolaikines jų raiškos formas;
     15.7. rūpinasi Vilniaus miesto tradicijų plėtra, publikavimu, kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias etninės veiklos formas;
     15.8. bendradarbiauja su miesto įstaigomis, veikiančiomis etninės kultūros plotmėje;
     15.9. rengia ilgalaikių ir trumpalaikių etninės kultūros veiklos programų projektus;
     15.10. rengia seminarus, konferencijas, stovyklas, įvairius mokymus aktualiais etninės kultūros klausimais;
     15.11. rengia ir įgyvendina Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių kultūrinių, švietimo (edukacinių), socialinių programų projektus;
     15.12. vykdo etnokultūrinę, edukacinę, leidybinę ir informacinę veiklą;
     15.13. rengia parodas, muges, kūrybinius konkursus, stovyklas ir kitus renginius;
     15.14. teikia etnokultūrines formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugas;
     15.15. kaupia etninės kultūros renginių garso, vaizdo ir fotografijos medžiagos archyvą;
     15.16. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijos bei dalyvauja jų veikloje.
16. Etninės kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, gali vykdyti įvairių rūšių ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams:
    16.1. suvenyrų, meno dirbinių specializuotą mažmeninę prekybą (47.78.10);
    16.2. mažmeninę prekybą ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
    16.3. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybą, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veiklą (59);
    16.4. leidybinę veiklą (58);
    16.5. reklamą ir rinkos tyrimus (73);
    16.6. kitą mokymą (85.5);
    16.7. kūrybinę, meninę ir pramogų organizavimo veiklą (90.0);
    16.8. kitą, niekur kitur nepriskirtą, informacinių paslaugų veiklą (63.99);
    16.9. posėdžių ir verslo renginių organizavimą (82.30);
    16.10. kitą pramogų ir poilsio organizavimo veiklą 93.29);
    16.11. meno įrenginių eksploatavimo veiklą (90.04);
    16.12. turto, priklausančio patikėjimo teise, nuomą (68.20).
17. Etninės kultūros centras gali užsiimti kita įstatymų nedraudžiama veikla, kuri neatsiejama nuo jo veiklos tikslų.

IV. ĮSTAIGOS VALDYMAS

18. Etninės kultūros centro darbas organizuojamas vadovaujantis Etninės kultūros centro direktoriaus patvirtintomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
19. Etninės kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius. Etninės kultūros centro direktoriaus atlyginimą nustato, skiria drausmines nuobaudas ir skatina Administracija.
20. Etninės kultūros centro darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Etninės kultūros centro direktorius.
21. Etninės kultūros centro darbuotojų pareiginius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato Etninės kultūros centro direktorius, vadovaudamasis biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų atlyginimus ir darbo apmokėjimo sąlygas reglamentuojančiais teisės aktais, neviršydamas Savivaldybės patvirtinto darbo užmokesčio fondo.
22. Etninės kultūros centro direktorius:
     22.1. organizuoja Etninės kultūros centro darbą, kontroliuoja jo veiklą;
     22.2. koordinuoja ir kontroliuoja darbuotojų darbą, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
     22.3. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių ir etatų sąrašą, Etninės kultūros centro struktūrą. Pareigybių ir etatų sąrašas tvirtinamas neviršijant Savivaldybės nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui;
    22.4. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus vykdyti visiems Etninės kultūros centro darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
    22.5. pagal savo kompetenciją atstovauja Etninės kultūros centrui teismuose bei visose įstaigose ir organizacijose;
    22.6. atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą ir įgyvendinimą;
    22.7. organizuoja įstaigos darbuotojų ugdymą bei tobulinimąsi;
    22.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
    22.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatomis įgyvendina priešgaisrinės saugos priemones;
    22.10. užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Etninės kultūros centre;
    22.11. teikia planus, ataskaitas ir pasiūlymus apie įstaigos veiklą Departamento Kultūros skyriui;
    22.12. teikia pasiūlymus apie Etninės kultūros centro veiklą Savivaldybei;
    22.13. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;
    22.14. dalyvauja seminaruose, rengiamuose pasitarimuose;
    22.15. planuoja ir organizuoja Etninės kultūros centro kultūrinę ir ūkinę veiklą;
    22.16. atsako už Etninės kultūros centro dokumentų rengimą, jų saugojimą ir tvarkymą, ruošia darbo planus ir ataskaitas, atsako už šių ataskaitų statistinių ir kitų dokumentų tikrumą ir jų pateikimą Departamento Kultūros skyriui;
    22.17. kontroliuoja ir atsako už Etninės kultūros centrui skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, buhalterinę apskaitą ir atsiskaitomybę, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių formų teisingumą.
23. Etninės kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina ir atostogų leidžia Administracijos direktorius.
24. Etninės kultūros centro direktoriaus ligos, atostogų arba komandiruočių metu, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas.
25. Etninės kultūros centre yra kolegiali patariamojo balso teisę turinti Etninės kultūros centro taryba. Jos sudėtį tvirtina Etninės kultūros centro direktorius.
26. Etninės kultūros centro tarybą sudaro 5 nariai. Juos skiria ir atšaukia visuotinis Etninės kultūros centro darbuotojų susirinkimas.
27. Etninės kultūros centro taryba svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros bei kitus klausimus, numatytus Etninės kultūros centro steigimo dokumentuose ir nuostatuose.

V. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

28. Etninės kultūros centras turi teisę:
     28.1. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti ir naudoti jam perduotą turtą;
     28.2. formuoti Etninės kultūros centro veiklos kryptis ir koncepciją, organizuoti renginius;
     28.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir steigėjo nustatyta tvarka įsigyti turtą;
     28.4. turėti savo žinioje gaunamas lėšas, patalpas, inventorių;
    28.5. sudaryti sutartis, prisiimti ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims;
    28.6. saugoti ir naudoti centro darbuotojų veiklos darbų rezultatus pagal autorių teisių ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;
    28.7. gauti mokslinę-etnokultūrinę informaciją iš miesto kultūros ir švietimo įstaigų;
    28.8. teikti informaciją apie etninę kultūrą;
    28.9. siūlyti steigėjui steigti savo centro skyrius ar kitus struktūrinius padalinius;
   28.10. teikti mokamas paslaugas, nustačius teikiamų paslaugų kainas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius;
   28.11. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
   28.12. gauti paramą;
29. Etninės kultūros centras privalo:
     29.1. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Etninės kultūros centro nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimo valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;
    29.2. teikti steigėjui ir kitoms teisės aktais numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas bei perspektyvinius darbo planus;
    29.3. garantuoti įstaigos finansinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;
    29.4. Etninės kultūros centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

VI. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS IR AUDITAS

30. Etninės kultūros centro turtą sudaro iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų bei nebiudžetinių lėšų įsigytas ir patikėjimo teise valdomas ir naudojamas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei atsargos.
31. Susidėvėjusios ir kitos materialinės vertybės nurašomos ar realizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Etninės kultūros centro direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir steigėjo nustatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų ir programoje nustatytus tikslus atitinkantį naudojimą.
33. Etninės kultūros centro finansavimo šaltiniai:
     33.1. Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos;
     33.2. tikslinės lėšos, gautos kaip parama;
     33.3. tikslinės Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių fondų, programų lėšos, skirtos kultūrinių, švietimo (edukacinių), socialinių projektų įgyvendinimui;
     33.4. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.
34. Etninės kultūros centras lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Nebiudžetinėms lėšoms priskiriamos:
     35.1. specialiosios lėšos;
     35.2. iš kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų gautos lėšos;
     35.3. tikslinės Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių fondų, programų lėšos, skirtos kultūrinių, švietimo (edukacinių), socialinių projektų įgyvendinimui.
36. Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų gali papildomai finansuoti Etninės kultūros centro veiklą organizuodama kalendorines ir kitas miesto šventes.
37. Etninės kultūros centro buhalterinė apskaita organizuojama, finansinių ir biudžeto vykdymų ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
38. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Administracijos Vidaus audito skyrius įstatymų nustatyta tvarka atlieka įstaigos ūkinę, finansinę ir darbo veiklos kontrolę.
39. Etninės kultūros centras privalo pateikti steigėjui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su įstaigos veikla susijusius dokumentus.
40. Etninės kultūros centro veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
41. Etninės kultūros centro darbuotojams taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta drausminė ir materialinė atsakomybė.

VII. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

42. Etninės kultūros centro nuostatus keisti ar pildyti turi Etninės kultūros centro direktorius ir Departamentas.
43. Pakeistus nuostatus tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

VIII. REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

44. Etninės kultūros centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.
45. Etninės kultūros centras negali būti pertvarkomas į kitos formos juridinį asmenį, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus.

IX. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

46. Etninės kultūros centro vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.etno.lt; pranešimai apie įstaigos reorganizavimą bei likvidavimą skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

___________