„Pamuoteli raganeli“

Pamuoteli raganeli

Bronės Teniukienės (Keraitės) tautosakos rinktinė

Bronė Keraitė-Teniukienė (1914.04.20 - 2005.05.11), gimė Šiaulių raj., Pakumulšių km. Tėvas buvo kilęs nuo garsiosios Luokės, o mama – nuo Kuršėnų. Šeimoje augo 10 vaikų: penkios seserys ir penki broliai. Bronelė (taip ją visi aplinkiniai vadino) šeimoje buvo vyriausia, todėl sunki našta anksti užgulė jos vaikiškus, gležnus pečius. Reikėjo prižiūrėti mažuosius brolius ir seseris, padėti dirbti ir kitus namų ūkio darbus. Kaip ir daugelis to laikmečio kaimo žmonių, Bronė Teniukienė nebuvo lankiusi mokyklos, visos gyvenimo išminties sėmėsi iš savo tėvų ir artimos aplinkos.

Tautosakos rinktinę sudaro meniniu požiūriu vertingiausi ir Žemaitijos regionui būdingiausi 126  tautosakos vnt.: 106 dainos, 2 eilėraščiai, 2 papročiai, 5 šokiai, 10 ratelių. Rinktinėje dainų leksika nekeičiama, paliekamos nedėsningos tarminės ir archajinės žodžių formos. Redaguojant, stengtasi išlaikyti individualų pateikėjos stilių. Beveik nekeičiama užrašytų tekstų sintaksinė sandara.

Ši rinktinė skirta visiems, neabejingiems žemaitiškai tautosakai: dainai, žodžiui, šokiui.

 

Kaina: 8 Eur

Visus leidinius galima įsigyti Vilniaus etninės kultūros centre (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius) arba Centro organizuojamų renginių metu.