Giedrė Voverytė

Dizainerė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
+370 673 53 700

Darbo laikas:
II, V 9.00–16.00
III 8.00–17.00
Pietų pertrauka: 12.00–13.00

 

FUNKCIJOS

Dizainerio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Įgyvendina įvairių leidinių, bukletų, lankstinukų, plakatų, kvietimų ir kitų spaudos darbų dizaino kūrimą ir maketavimą.
2. Įgyvendina įvairių skaitmeninės komunikacijos vaizdinių priemonių kūrimą ir maketavimą.
3. Paruošia leidinius spaudai, prižiūri ir koordinuoja gamybos procesą, įvertiną kokybę.
4. Generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese.
5. Kuria bei išpildo reklaminių maketų vizualizaciją.
6. Bendradarbiauja ir palaiko ryšius su kitomis institucijomis, Centro rengiamų veiklų dalyviais ar partneriais, kai tai reikalinga funkcijoms atlikti.
7. Glaudžiai bendradarbiauja su Centro komunikacijos koordinatoriumi ir kitais darbuotojais.
8. Inicijuoja, rengia ir vykdo projektus.
9. Bendradarbiaujant su Centro komunikacijos koordinatoriumi inicijuoja Centro įvaizdžio gerinimo programas.
10. Bendradarbiaujant su Centro komunikacijos koordinatoriumi pagal savo kompetenciją prisideda prie Centro svetainių bei socialinių tinklų administravimo ir jų dizaino kūrimo.
11. Prisideda prie Centro renginių, parodų, edukacinių programų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo.
12. Rengia ketvirčio ir metinę darbo ataskaitą, metinį darbo planą bei teikia Centro direktoriui.
13. Rengia ir tvarko su pareigybe susijusią dokumentaciją.
14. Centro direktoriaus nurodymu pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja interesantus.
15. Dalyvauja specialiose Centro komisijose.
16. Laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.
17. Funkcijas atlieka savarankiškai, Centro direktoriui kontroliuojant galutinį rezultatą.
18. Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1. Rurėti meno srities (grafinis dizainas, audiovizualinis menas) aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį grafinio dizaino srityje.
3. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, sklandžiai ir argumentuotai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office programos: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; vektorinės grafikos programos: Adobe Illustrator, CorelDRAW; puslapių maketavimo programa Adobe InDesign; fotografijų redagavimo programa Adobe Photoshop; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
6. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
7. Žinoti vizualinės raiškos principus, esminius grafinių komunikacijų dizaino objekto elementus ir jų komponavimo būdus, fundamentalius grafikos principus.
8. Išmanyti kompoziciją, dailės ir dizaino stilistines ir menines tendencijas bei gebėti jas tikslingai taikyti kuriant įvairios paskirties skaitmeninius projektus.
9. Turėti dizaino darbų paruošimo spaudai patirties.
10. Gebėti savarankiškai kurti plakatų, kvietimų, bukletų ir kitų spaudos bei skaitmeninių darbų dizainą.
11. Gebėti ne tik sukurti, bet ir motyvuotai įrodyti, paaiškinti savo dizaino kryptį.
12. Gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos principų bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais.
13. Išmanyti skaitmeninės komunikacijos kampanijų koordinavimą, socialinių tinklų, interneto svetainių priežiūrą ir administravimą.
14. Gebėti bendradarbiauti su Centro ir kitų įstaigų darbuotojais, meno kolektyvais, atlikėjais ir kt. kai tai reikalinga būtinoms funkcijoms atlikti.
15. Vykdyti Centro direktoriaus nustatytas metines veiklos užduotis, siekti nustatytų rezultatų.
16. Išmanyti Centro lėšų kultūros reikmėms apskaitos reikalavimus, lėšų panaudojimo ribas ir prioritetus.
17. Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, būti kūrybingam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
18. Žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.