Orinta Griškevičienė

Administratorė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 604 14511

Darbo laikas:
I–IV 9.00–14.00


FUNKCIJOS

Administratoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Rengia, įformina ir registruoja Centro dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.
2. Kontroliuoja, kad visi Centro dokumentai būtų parengti ir įforminti pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.
3. Užtikrina efektyvią Centro korespondenciją, registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus.
4. Registruoja ir kaupia su Centro veikla susijusius dokumentus.
5. Rengia Centro dokumentacijos planą ir jį derina bei tvirtina per Vilniaus apskrities archyvo informacinę sistemą EAIS.
6. Tvarko personalo dokumentus.
7. Rengia dokumentus archyvavimui.
8. Tęsia nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus ir juos derina bei tvirtina per Vilniaus apskrities archyvo informacinę sistemą EAIS.
9. Koordinuoja dokumentų naikinimo paslaugos užsakymą ir konfidencialų jų sunaikinimą.
10. Tęsia trumpo saugojimo dokumentų apyrašą ir teikia tvirtinimui Centro direktoriui.
11. Vadovaudamasis bendrųjų dokumentų saugojimo rodykle, rengia dokumentų naikinimo aktus ir juos derina bei tvirtina per Vilniaus apskrities archyvo informacinę sistemą EAIS.
12. Kaupia archyvinius Centro išleidžiamų leidinių egzempliorius ir pagaminamų suvenyrų vienetus ir rūpinasi jų saugojimu.
13. Užtikrina, kad, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, privalomieji Centro išleidžiamų leidinių egzemplioriai būtų laiku pristatyti bibliotekoms.
14. Koordinuoja Centro el. parduotuvės veiklą, priima ir tvarko užsakymus, rengia juos išsiuntimui, užsako ir administruoja siuntimo paslaugas.
15. Aprūpina Centro veiklai būtinais biuro reikmenimis ir paslaugomis.
16. Teikia paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais.
17. Vykdo viešuosius pirkimus, reikalingus Centro funkcijoms atlikti.
18. Pagal kompetenciją konsultuoja Centro darbuotojus.
19. Užtikrina, kad būtų teisingai ir laiku pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
20. Užtikrina, kad visi Centro darbuotojai būtų supažindinti su jų veikla susijusiais Centro direktoriaus įsakymais, nutarimais, potvarkiais.
21. Rengia ketvirčio, metinę darbo ataskaitą, metinį darbo planą.
22. Centro direktoriaus nurodymu pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja interesantus.
23. Dalyvauja specialiose Centro komisijose.
24. Laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.
25. Funkcijas atlieka savarankiškai, Centro direktoriui kontroliuojant galutinį rezultatą.
26. Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinės veiklos srityje.
3. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Išmanyti raštvedybos taisykles ir kalbos kultūros normas, dokumentų tvarkymo taisykles, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.
5. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader ir kt.) įgūdžius.
7. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą),
8. Mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.
9. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.
10. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
11. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
12. Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, būti kūrybingam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
13. Gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos principų bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais.
14. Vykdyti Centro direktoriaus nustatytas metines veiklos užduotis, siekti nustatytų rezultatų.
15. Būti susipažinusiam ir vadovautis su LR Viešųjų pirkimų įstatymu bei Centro mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.
16. Išmanyti Centro lėšų kultūros reikmėms apskaitos reikalavimus, lėšų panaudojimo ribas ir prioritetus.
17. Žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.