Edvilė Lukšytė

Kultūrinės veiklos koordinatorė 
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 678 04325

Darbo laikas:
I–V 8.00–17.00
Pietų pertrauka: 12.00–13.00


FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Inicijuoja, planuoja ir organizuoja Centro vidinius ir viešuosius renginius (festivaliai, koncertai, atmintinų dienų paminėjimai, miesto šventės, parodos, edukaciniai renginiai, stovyklos, seminarai, konferencijos ir kiti su Centro veikla susiję renginiai)
 2. Ruošia renginių scenarijaus planus, rengia jų programas, sudaro sąmatas.
 3. Atsako už kokybišką ir sklandų renginių įgyvendinimą, scenarijaus išpildymą, renginių aptarnavimą.
 4. Organizuojant renginius glaudžiai bendradarbiauja su Centro komunikacijos koordinatoriumi bei dizaineriu, techniniu personalu ir kitais Centro darbuotojais.
 5. Inicijuoja ir vykdo Centro edukacinių programų rengimą, atnaujinimą ir įgyvendinimą, veda edukacines programas pagal savo kompetenciją.
 6. Generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese, inicijuoja ir siūlo idėjas Centro veiklų atnaujinimui bei plėtrai.
 7. Inicijuoja ir vykdo Centro projektų paraiškų rengimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę.
 8. Rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems nacionaliniams ir tarptautiniams fondams.
 9. Rūpinasi Centro archyvo medžiaga, jos tvarkymu, atnaujinimu.
 10. Rengia aktualius straipsnius etninės kultūros tematika.
 11. Bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo ir renginių įgyvendinimo klausimais.
 12. Analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės veiklos gerinimo klausimais.
 13. Atstovauja Centrui susirinkimuose, konferencijose, oficialiuose renginiuose, teikia komentarus žiniasklaidai ir kt..
 14. Veda ekskursijas Centre, pristatymus apie Centro veiklą.
 15. Rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją.
 16. Rengia ketvirčio, metinę darbo ataskaitas, metinį darbo planą.
 17. Centro direktoriaus nurodymu pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja interesantus.
 18. Dalyvauja specialiose Centro komisijose.
 19. Laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.
 20. Funkcijas atlieka savarankiškai, Centro direktoriui kontroliuojant galutinį rezultatą.
 21. Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje ir (ar) projektų rengime bei valdyme.
 3. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 4. Išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, sklandžiai ir argumentuotai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
 6. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 7. Išmanyti etninės kultūros ypatumus, Vilniaus regiono kultūros savitumą.
 8. Gebėti savarankiškai, kūrybiškai, šiuolaikiškai ir įdomiai organizuoti renginius bei veiklas, išmanyti renginių vadybos pagrindus.
 9. Gebėti analitiškai mąstyti, strategiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti organizuojant renginius, edukacinę veiklą Centre.
 10. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
 11. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.
 12. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 13. Gebėti bendradarbiauti su Centro ir kitų įstaigų darbuotojais, meno kolektyvais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 14. Gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos principų bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais.
 15. Vykdyti Centro direktoriaus nustatytas metines veiklos užduotis, siekti nustatytų rezultatų.
 16. Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, būti kūrybingam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
 17. Išmanyti Centro lėšų kultūros reikmėms apskaitos reikalavimus, lėšų panaudojimo ribas ir prioritetus.
 18. Žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.