Damilė Bagdonavičienė

Komunikacijos koordinatorė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(8 5)  262 7737


FUNKCIJOS

Komunikacijos koordinatoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Įgyvendina vidinės ir išorės komunikacijos, Centro įvaizdžio formavimo, ryšių su visuomene veiklas.
2. Rengia, redaguoja ir platina informacinę medžiagą apie Centro veiklą, viešina Centrą per žiniasklaidos priemones, organizuoja spaudos konferencijas.
3. Atstovauja Centrui žiniasklaidos priemonėse, renginiuose, institucijose: teikia komentarus apie renginius, veiklą, išsako įstaigos poziciją aktualiais klausimais.
4. Inicijuoja, rengia ir vykdo projektus išorės komunikacijos, Centro įvaizdžio formavimo, ryšių su visuomene srityse.
5. Rengia mėnesinius ir metinius komunikacijos kampanijų planus ir juos įgyvendina.
6. Rengia Centro paslaugų pasiūlymus, prezentacijas ir pristato juos viešajam, privačiam sektoriams.
7. Kaupia reklaminę medžiagą, atsiliepimus apie Centrą žiniasklaidoje.
8. Kaupia ir pildo esamų ir potencialių Centro reklamos ir informacijos gavėjų duomenų bazę, rengia ir platina naujienlaiškius.
9. Tiria Centro veiklos efektyvumą: lankomumo analizė, lankytojų nuomonės apklausos, komunikacijos veiklų įgyvendinimo analizė.
10. Inicijuoja Centro įvaizdžio gerinimo programas.
11. Inicijuoja ir koordinuoja skaitmenines komunikacijos kampanijas, prižiūri ir administruoja Centro valdomus socialinius tinklus ir interneto svetaines.
12. Prisideda prie Centro renginių, edukacinių programų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo.
13. Bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo ir renginių įgyvendinimo klausimais.
14. Teikia pasiūlymus Centro direktoriui viešųjų ryšių, Centro įvaizdžio klausimais.
15. Rengia ketvirčio, metinę darbo ataskaitą, metinį darbo planą.
16. Ruošia vidinės ir išorės komunikacijos, Centro įvaizdžio formavimo, ryšių su visuomene strategiją Centro trejų metų strateginiam planui.
17. Centro direktoriaus nurodymu pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja interesantus.
18. Dalyvauja specialiose Centro komisijose.
19. Laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.
20. Funkcijas atlieka savarankiškai, Centro direktoriui kontroliuojant galutinį rezultatą.
21. Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1.  Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2.  Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių (ar panašaus pobūdžio) srityje.
3.  Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4.  Išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, sklandžiai ir argumentuotai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5.  Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader ir kt.) įgūdžius.
6.  Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
7.  Turėti žinių viešojo sektoriaus institucijų ir verslo organizacijų komunikacijoje, ryšiuose su visuomene, reklamos projektų valdyme.
8.  Turėti įgūdžių komunikacijos strategijų generavime, rengime, pristatyme.
9.  Mokėti rengti pranešimus spaudai, straipsnius, rengti spaudos konferencijas.
10. Išmanyti skaitmeninės komunikacijos kampanijų koordinavimą, socialinių tinklų, interneto svetainių priežiūrą ir administravimą.
11. Gebėti bendradarbiauti su Centro ir kitų įstaigų darbuotojais, meno kolektyvais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
12. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
13. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.
14. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
15. Gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos principų bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais.
16. Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, būti kūrybingam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
17. Žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.