Greta Andriuškaitė

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(8 5)  279 1287


FUNKCIJOS

Kultūrinių veiklų koordinatoriaus ir organizatoriaus (viešiesiems ryšiams) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros ir švietimo veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, įvairiais komunikacijos klausimais;
 2. prisideda prie Centro metinio komunikacijos plano rengimo ir kitų su komunikacija susijusių planų rengimo ir įgyvendinimo;
 3. analizuoja tikslinių grupių informacijos apie Centro vykdomas veiklas poreikį;
 4. prisideda prie Centro veiklos viešinimo, parenkant tinkamas komunikacijos formas ir kanalus;
 5. rengia pranešimus spaudai, straipsnius, interviu, leidinius ir kitą informacinę medžiagą apie Centro veiklą, užsienio ryšius, projektus ar kitą su Centro veikla susijusią informaciją;
 6. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius skirtus visuomenės informavimui apie Centro veiklą;
 7. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl informacijos apie vykdomus tyrimus ar kitą veiklą pateikimo būdus ir formas;
 8. sistemingai renka, rengia ir talpina informaciją Centro interneto svetainėje ir Centro turimuose socialiniuose tinkluose ar kituose Centro valdomuose informacijos kanaluose;
 9. rengia ir Centro direktoriui teikia ketvirčių ir metinę darbo ataskaitą bei metinį darbo planą;
 10. inicijuoja ir vykdo Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę;
 11. rengia projektų finansavimo paraiškas įvairias veiklas finansuojantiems fondams;
 12. rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją (apklausos, sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.);
 13. dalyvauja specialiose Centro komisijose;
 14. kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą;
 15. laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 16. vykdo kitus Centro direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Išmanyti lietuvių kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu.
 3. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 4. Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 5. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų komunikacijos darbo patirtį.
 6. Žinoti ryšių su visuomene strategijos formavimo principus, tarnybinio protokolo ir etiketo reikalavimus.
 7. Žinoti informacijos pateikimo spaudai ypatumus.
 8. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti raštvedybos reikalavimus.
 9. Mokėti dirbti su MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader ar analogiškomis programomis.
 10. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 11. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
 12. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
 13. Laikytis etikos principų ir taisyklių.