Justė Šalengienė

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė
juste@etno.lt
(8 5)  279 1287


FUNKCIJOS

Kultūrinių veiklų koordinatoriaus ir organizatoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros ir švietimo veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos koordinavimo ir organizavimo klausimais;
 2. organizuoja ir vykdo Centro rėmėjų paiešką;
 3. organizuoja Centro vidinius viešuosius renginius (festivaliai, valstybinių švenčių minėjimai, atmintinų dienų paminėjimai, kalendorinės miesto šventės, mugės ir kiti renginiai) bei jų aptarnavimą;
 4. prisideda prie Centro renginių, edukacinių programų iniciavimo, rengimo bei įgyvendinimo, reklamine medžiaga ir jos sklaida;
 5. inicijuoja ir įgyvendina įvairią etninės kultūros edukacinę leidybą, tautodailės ir kūrybos darbų parodas, rengia jų pristatymus / atidarymus;
 6. ruošia renginių scenarijaus planus, rengia jų programas, sudaro sąmatas;
 7. organizuojant renginius tampriai bendradarbiauja su Centro viešųjų ryšių specialistu, atlikėjais, meno kolektyvų vadovais, techniniu personalu;
 8. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;
 9. rengia ir Centro direktoriui pateikia leidinių / parodų / renginių / projektų koncepcijų metinius / strateginius planus;
 10. analizuoja Centro etnokultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui išvadas ir siūlymus Centro etnokultūrinės veiklos gerinimo klausimais;
 11. rengia ir Centro direktoriui teikia ketvirčių ir metinę darbo ataskaitą bei metinį darbo planą;
 12. inicijuoja ir vykdo Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę;
 13. rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems etnokultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
 14. dalyvauja rengiant ir organizuoja etninės kultūros plėtros programų įgyvendinimą;
 15. rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją (apklausos, sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.);
 16. dalyvauja specialiose Centro komisijose;
 17. kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą;
 18. laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 19. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje;
 20. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 3. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
 4. Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų).
 5. Išmanyti renginio vadybos pagrindus, etninės kultūros ypatumus bei kūrybiško pritaikymo galimybes.
 6. Gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, teikti konsultacijas, organizuoti edukacinę veiklą ir renginius.
 7. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
 8. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.
 9. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 10. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
 11. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
 12. Laikytis etikos principų ir taisyklių.