Sandra Daugirdienė

Direktorė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 646 26 676

Darbo laikas:
I–V 9.00–18.00
Pietų pertrauka: 12.00–13.00


Gyvenimo aprašymas

FUNKCIJOS

Įstaigos Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą teikiant kultūrinės ir edukacinės veiklos paslaugas;
 2. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
 3. suderinęs su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi, tvirtina Įstaigos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
 4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;
 6. tvirtina Įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;
 7. teikia Įstaigos savininko (steigėjo) teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai arba jos įgaliotam asmeniui tvirtinti teikiamų paslaugų įkainius;
 8. teikia Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui derinti metinius Įstaigos darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas ir visą steigėjui reikalingą informaciją apie Įstaigos veiklą;
 9. Įstaigos vardu pasirašo sutartis, sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus neviršydamas suteiktų įgaliojimų;
 10. kontroliuoja Įstaigos darbuotojų veiklą ir Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę;
 11. leidžia darbuotojus atostogų, skiria drausmines nuobaudas, skatina, išleidžia į komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, jeigu jis darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo sąmoningai panaudotų narkotinių ar toksinių medžiagų;
 12. organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais, koordinuoja atitinkamų instrukcijų rengimą bei jas tvirtina;
 13. tvirtina renginių planus ir sąmatas, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 14. leidžia įsakymus ir Įstaigos raštus tvarkomaisiais, organizaciniais ir informaciniais Įstaigos klausimais;
 15. pagal savo kompetenciją sprendžia pastatų remonto ir komunikacinių paslaugų teikimo problemas;
 16. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir teikia atsakymus į juos pagal Įstaigos kompetenciją;
 17. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, kultūrinės, edukacinės veiklos klausimais, atstovauja Įstaigai kitose valstybės ir Savivaldybės institucijose ir įstaigose;
 18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus.