Sandra Daugirdienė

Direktorė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(8 5) 279 1288, +370 604 14 511


Gyvenimo aprašymas

FUNKCIJOS

Įstaigos Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą teikiant kultūrinės ir edukacinės veiklos paslaugas;
 2. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
 3. suderinęs su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi, tvirtina Įstaigos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
 4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;
 6. tvirtina Įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;
 7. teikia Įstaigos savininko (steigėjo) teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai arba jos įgaliotam asmeniui tvirtinti teikiamų paslaugų įkainius;
 8. teikia Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui derinti metinius Įstaigos darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas ir visą steigėjui reikalingą informaciją apie Įstaigos veiklą;
 9. Įstaigos vardu pasirašo sutartis, sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus neviršydamas suteiktų įgaliojimų;
 10. kontroliuoja Įstaigos darbuotojų veiklą ir Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę;
 11. leidžia darbuotojus atostogų, skiria drausmines nuobaudas, skatina, išleidžia į komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, jeigu jis darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo sąmoningai panaudotų narkotinių ar toksinių medžiagų;
 12. organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais, koordinuoja atitinkamų instrukcijų rengimą bei jas tvirtina;
 13. tvirtina renginių planus ir sąmatas, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 14. leidžia įsakymus ir Įstaigos raštus tvarkomaisiais, organizaciniais ir informaciniais Įstaigos klausimais;
 15. pagal savo kompetenciją sprendžia pastatų remonto ir komunikacinių paslaugų teikimo problemas;
 16. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir teikia atsakymus į juos pagal Įstaigos kompetenciją;
 17. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, kultūrinės, edukacinės veiklos klausimais, atstovauja Įstaigai kitose valstybės ir Savivaldybės institucijose ir įstaigose;
 18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus.