Loreta Stoliarovienė

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė
laikinai vykdanti direktorės funkcijas
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(8 5)  279 1288; +370 6  041 4511


FUNKCIJOS

Įstaigos Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą teikiant kultūrinės ir edukacinės veiklos paslaugas;
 2. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
 3. suderinęs su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi, tvirtina Įstaigos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
 4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;
 6. tvirtina Įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;
 7. teikiaĮstaigos savininko (steigėjo) teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai arba jos įgaliotam asmeniui tvirtinti teikiamų paslaugų įkainius;
 8. teikia Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui derinti metinius Įstaigos darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas ir visą steigėjui reikalingą informaciją apie Įstaigos veiklą;
 9. Įstaigos vardu pasirašo sutartis, sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus neviršydamas suteiktų įgaliojimų;
  kontroliuoja Įstaigos darbuotojų veiklą ir Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę;
 10. leidžia darbuotojus atostogų, skiria drausmines nuobaudas, skatina, išleidžia į komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, jeigu jis darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo sąmoningai panaudotų narkotinių ar toksinių medžiagų;
 11. organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais, koordinuoja atitinkamų instrukcijų rengimą bei jas tvirtina;
 12. tvirtina renginių planus ir sąmatas, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 13. leidžia įsakymus ir Įstaigos raštus tvarkomaisiais, organizaciniais ir informaciniais Įstaigos klausimais;
 14. pagal savo kompetenciją sprendžia pastatų remonto ir komunikacinių paslaugų teikimo problemas;
 15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir teikia atsakymus į juos pagal Įstaigos kompetenciją;
 16. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, kultūrinės, edukacinės veiklos klausimais, atstovauja Įstaigai kitose valstybės ir Savivaldybės institucijose ir įstaigose;
 17. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus.

Kultūrinių veiklų koordinatoriaus ir organizatoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros ir švietimo veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos koordinavimo ir organizavimo klausimais;
 2. organizuoja ir vykdo Centro rėmėjų paiešką;
 3. organizuoja Centro vidinius viešuosius renginius (festivaliai, valstybinių švenčių minėjimai, atmintinų dienų paminėjimai, kalendorinės miesto šventės, mugės ir kiti renginiai) bei jų aptarnavimą;
 4. prisideda prie Centro renginių, edukacinių programų iniciavimo, rengimo bei įgyvendinimo, reklamine medžiaga ir jos sklaida;
 5. inicijuoja ir įgyvendina įvairią etninės kultūros edukacinę leidybą, tautodailės ir kūrybos darbų parodas, rengia jų pristatymus / atidarymus;
 6. ruošia renginių scenarijaus planus, rengia jų programas, sudaro sąmatas;
 7. organizuojant renginius tampriai bendradarbiauja su Centro viešųjų ryšių specialistu, atlikėjais, meno kolektyvų vadovais, techniniu personalu;
 8. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;
 9. rengia ir Centro direktoriui pateikia leidinių / parodų / renginių / projektų koncepcijų metinius / strateginius planus;
 10. analizuoja Centro etnokultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui išvadas ir siūlymus Centro etnokultūrinės veiklos gerinimo klausimais;
 11. rengia ir Centro direktoriui teikia ketvirčių ir metinę darbo ataskaitą bei metinį darbo planą;
 12. inicijuoja ir vykdo Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę;
 13. rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems etnokultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
 14. dalyvauja rengiant ir organizuoja etninės kultūros plėtros programų įgyvendinimą;
 15. rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją (apklausos, sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.);
 16. dalyvauja specialiose Centro komisijose;
 17. kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą;
 18. laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 19. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje;
 20. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 3. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
 4. Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų).
 5. Išmanyti renginio vadybos pagrindus, etninės kultūros ypatumus bei kūrybiško pritaikymo galimybes.
 6. Gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, teikti konsultacijas, organizuoti edukacinę veiklą ir renginius.
 7. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
 8. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.
 9. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 10. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
 11. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
 12. Laikytis etikos principų ir taisyklių.