Kristina Aponavičiūtė

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(8 5)  279 1287

FUNKCIJOS

Kultūrinių veiklų koordinatoriaus ir organizatoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros ir švietimo veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos koordinavimo klausimais;
 2. prisideda prie Centro renginių, edukacinių programų inicijavimo, rengimo bei įgyvendinimo, reklamine medžiaga ir jos sklaida;
 3. organizuojant renginius tampriai bendradarbiauja su Centro viešųjų ryšių specialistu, atlikėjais, meno kolektyvų vadovais, techniniu personalu;
 4. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;
 5. analizuoja Centro etnokultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui išvadas ir siūlymus Centro etnokultūrinės veiklos gerinimo klausimais;
 6. sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją;
 7. registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus;
 8. rengia ir įformina dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles;
 9. rengia įmonės dokumentacijos planus ir jų laikosi;
 10. reikalauja, kad darbuotojai laiku vykdytų įsipareigojimus;
 11. rengia ir Centro direktoriui teikia ketvirčių ir metinę darbo ataskaitą bei metinį darbo planą;
 12. teikia paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais;
 13. saugo dokumentus ir laiku juos archyvuoja;
 14. rūpinasi, kad netrūktų kanceliarinių prekių, patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika;
 15. rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją (apklausos, sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.);
 16. dalyvauja specialiose Centro komisijose;
 17. kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą;
 18. laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 19. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje;
 20. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 3. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
 4. Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų).
 5. Išmanyti renginio vadybos pagrindus, etninės kultūros ypatumus bei kūrybiško pritaikymo galimybes.
 6. Gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, teikti konsultacijas, organizuoti kultūrinę veiklą ir renginius.
 7. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
 8. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.
 9. Išmanyti raštvedybos taisykles ir kalbos kultūros normas, dokumentų tvarkymo taisykles, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, mokėti dirbti įvairiomis organizacinės technikos priemonėmis.
 10. Žinoti darbo teisės pagrindus, darbo organizavimo tvarką, organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą.
 11. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
 12. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
 13. Laikytis etikos principų ir taisyklių.