Daumantas Daugirdas

Ūkio dalies vedėjas
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 604 14511

Darbo laikas:
I–V 9.00–18.00
Pietų pertrauka: 12.00–13.00


 FUNKCIJOS

Ūkio dalies vedėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja ir užtikrina tinkamą Centro pastato, patalpų, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo, ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemą ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą.
2. Veda darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpina darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis, užtikrina, kad visiems Centro darbuotojams būtų išduotos asmens medicininės knygelės.
3. Rūpinasi valstybinės vėliavos iškėlimu valstybinių švenčių ir atmintinomis dienomis.
4. Atlieka viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas: inicijuoja poreikį reikalingų darbų, prekių ir paslaugų įsigijimui bei pirkimo sutarčių pratęsimui, keitimui, nutraukimui ar pirkimų sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimui, vadovaujantis Centro mažos vertės pirkimų aprašu.
5. Sudaro reikiamų ūkinių prekių poreikio sąrašus, inicijuoja jų įsigijimą.
6. Organizuoja nurašytos ar nebenaudojamos biuro technikos, makulatūros ir kt. išvežimą ir (ar) utilizavimą.
7. Teikdamas pirkimų dokumentus vyr. buhalteriui, patvirtina sąskaitos gavimą parašu, surašo inventorinius numerius, išduoda prekes, inventoriui išrašo važtaraščius surenka parašus ir teikia vyr. buhalteriui.
8. Organizuoja tinkamą turto apsaugą: sudaro pastato apsaugos ir kitas turto apsaugos sutartis.
9. Dalyvauja Centro direktoriaus sudarytų komisijų darbe, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.
10. Organizuoja ir vykdo tinkamą Centro renginių techninį aptarnavimą, prisideda prie Centro erdvių paruošimo renginiams.
11.Rūpinasi Centro inventoriaus ir techninių priemonių einamuoju remontu.
12. Kontroliuoja, kad gaunamos prekės – materialinės vertybės atitiktų kokybės standartus.
13. Rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją.
14. Rengia ketvirčio ir metinę darbo ataskaitą, metinį darbo planą bei teikia Centro direktoriui.
15. Atlieka vairuotojo funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimu.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų ūkinės veiklos patirtį darbo valdymo viešojoje ar privačioje įstaigoje srityje.
3. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, sklandžiai ir argumentuotai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader ir kt.) įgūdžius.
6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);turėti galiojantį darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą.
7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
8. Išmanyti įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą, valdymą, renginių specifiką ir jų techninio aptarnavimo principus.
9. Gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas, išmanyti pirkimo – pardavimo sutarčių, sąmatų sudarymo ir įgyvendinimo būdus.
10. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus.
11. Organizuoti automobilio priežiūrą, remontą, pildyti kelionės lapus, vesti jų apskaitą.
12. Gebėti bendradarbiauti su Centro ir kitų įstaigų darbuotojais, meno kolektyvais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
13. Gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos principų bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais.
14. Vykdyti nustatytas metines veiklos užduotis, siekti nustatytų rezultatų.
15. Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
16. Išmanyti Centro lėšų kultūros reikmėms apskaitos reikalavimus, lėšų panaudojimo ribas ir prioritetus.
17. Žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.
18. Bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.