Janina Januškevič

Vyr. buhalterė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 673 54 267

Darbo laikas:
I–V 9.00–18.00
Pietų pertrauka: 12.00–13.00


FUNKCIJOS

Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Konsultuoja biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;
2. Organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, Centro lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
3. Pateikia teisingus ir savalaikius ataskaitinius duomenis finansų statistikos įstaigoms;
4. Taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, buhalterinės apskaitos formas bei metodus;
5. Organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
5.1. tinkamai ir laiku apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir tinkamai ir tiksliai fiksuojamos buhalterinės operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
5.2. tiksliai apskaitomos išlaidos sąmatų vykdymui, operacijos, paslaugų ir kitų darbų išlaidos, padaryti ekonomiškai pagrįsti skaičiavimai (kalkuliacijos šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti);
5.3. tinkamai tvarkoma Centro ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;
5.4. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, grąžinti įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;
5.5. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos mokesčių administratoriui;
5.6. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą.
6. Kontroliuoja:
6.1. kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
6.2. kaip laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo, taisyklių;
6.3. ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi finansinės ir kasos drausmės;
6.4. ar nustatytu laiku išieškomos skolos ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams;
6.5. ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.
7. Rengia ir tvirtina finansinę atskaitomybę, teikia Centro direktoriui ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms;
8. Rengia mokesčių deklaracijas;
9. Konsultuoja mokesčių dydžio klausimais;
10. Ginčija mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinus reikalavimus, susijusius su mokesčiais;
11. Atlieka finansinius tyrimus, esant įtarimų dėl sukčiavimo;
12. Aktyviai padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
13. Apskaičiuoja tarifikacines valandas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo numatytoms pareigybėms;
14. Užtikrina ir organizuoja specialių apskaitos dokumentų įsigijimo ir naudojimo tvarkos laikymąsi, organizuoja tinkamą šių dokumentų apsaugą;
15. Suteikia Centro darbuotojams jų darbui būtiną buhalterinės apskaitos žinių minimumą;
16. Nutraukus su įstaiga darbo santykius, Centro direktoriui (arba jo paskirtam asmeniui) perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, tai įforminant perdavimo – priėmimo aktu;
17. Informuoja Centro direktorių apie gaunamus pranešimus, pateikia jam pasirašyti paruoštus dokumentus ir ataskaitas;
18. Sistemina ir saugo gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams;
19. Organizuoja prekinių, materialinių vertybių įsigijimo, panaudojimo, realizavimo, pardavimo, apsaugos ir apskaitos darbą;
20. Organizuoja inventorizacijas, nuolat tikrina medžiagų, prekių ir kitų materialinių vertybių likučius.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI
1. Turėti ekonominį ar finansinį, buhalterinį, bet ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų analogiško darbo patirtį;
3. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, darbo santykius ir dokumentų valdymą;
5. Išmanyti bendruosius ekonomikos principus ir elementus;
6. Išmanyti apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);
7. Išmanyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;
8. Išmanyti socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;
9. Išmanyti prekių pirkimo-pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos registruose tvarką;
10. Išmanyti inventorizacijos atlikimo tvarką;
11. Išmanyti sąmatų rengimo principus;
12. Išmanyti darbo analizės būdus;
13. Išmanyti internetinės bankininkystės principus;
14. Išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemas;
15. Išmanyti sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;
16. Išmanyti darbo organizavimo tvarką;
17. Gebėti dirbti komandoje, būti komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam;
18. Vykdyti Centro direktoriaus nustatytas metines veiklos užduotis, siekti nustatytų rezultatų;
19. Žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.