Greta Andriuškaitė

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir bendriesiems reikalams
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
+370 699 55 737

Darbo laikas: I–V 9:00–18:00
Pietų pertrauka: 12.00–13:00

FUNKCIJOS

Direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Kuruoja ir kontroliuoja Centro kultūrinio darbo organizavimą, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą.
2. Kuruoja ir kontroliuoja Centro vidinių ir viešųjų renginių (festivaliai, koncertai, atmintinų dienų paminėjimai, miesto šventės, parodos, edukaciniai renginiai, stovyklos, seminarai, konferencijos ir kt.), edukacinių programų ir kitų Centro veiklų sklandų organizavimo procesą ir įgyvendinimą.
3. Bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo ir renginių įgyvendinimo klausimais.
4. Analizuoja Centro kultūrinę ir administracinę veiklas, jų efektyvumą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui išvadas ir siūlymus veiklos tobulinimo klausimais.
5. Inicijuoja, rengia ir atnaujina Centro dokumentaciją: darbuotojų pareigybių aprašymai, įvairios vidaus darbo tvarkos taisyklės, aktualūs tvarkų aprašai, nuostatai, kainoraštis ir kt..
6. Kontroliuoja Centro internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose skelbiamą medžiagą.
7. Raštu ir žodžiu teikia informaciją apie Centro veiklą, kontroliuoja Centro direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių kultūrinę ir administracinę veiklą, įgyvendinimą.
8. Inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigos veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus ir ataskaitas, planinių užduočių vykdymą.
9. Inicijuoja naujus kultūrinius, edukacinius, leidybinius projektus.
10. Rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems nacionaliniams ir tarptautiniams fondams.
11. Rengia programinio finansavimo projektus ir juos įgyvendina.
12. Atstovauja Centrui susirinkimuose, konferencijose, oficialiuose renginiuose, teikia komentarus žiniasklaidai ir kt..
13. Kontroliuoja sociokultūrinių, etnokultūros bei edukacinių projektų vykdymą.
14. Vykdo Centro direktoriaus funkcijas jo kasmetinių ar nemokamų atostogų, nedarbingumo (ligos), komandiruotės metu ir kitais atvejais.
15. Rengia ketvirčių, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą, kontroliuoja plano vykdymą, teikia Centro direktoriui galutinę medžiagą.
16. Suderinus su Centro direktoriumi rengia trejų metų strateginį Centro veiklos planą bei teikia tvirtinti Centro direktoriui.
17. Suderinus su Centro direktoriumi rengia Centro veiklos planus ir ataskaitas pagal patvirtintas Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Vilniaus miesto savivaldybės formas bei teikia tvirtinti Centro direktoriui.
18. Teikia metodinius nurodymus Centro darbuotojams, rengia dalykinius pasitarimus.
19. Rengia ir tvarko su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją.
20. Dalyvauja specialiose Centro komisijose.
21. Kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą.
22. Laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
23. Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje ir (ar) kultūrinių projektų rengime bei valdyme.
4. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, sklandžiai ir argumentuotai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
7. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
8. Išmanyti etninės kultūros ypatumus, Vilniaus regiono kultūros savitumą, Vilniaus folkloro ansamblių veiklą.
9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
10. Gebėti bendradarbiauti su Centro ir kitų įstaigų darbuotojais, meno kolektyvais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
11. Gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos principų bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais.
12. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, projektų vadybos srityse.
13. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
14. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius kultūros centrų veiklą sugebėti juos pritaikyti praktikoje.
15. Vykdyti Centro direktoriaus nustatytas metines veiklos užduotis, siekti nustatytų rezultatų.
16. Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, būti kūrybingam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
17. Išmanyti Centro lėšų kultūros reikmėms apskaitos reikalavimus, lėšų panaudojimo ribas ir prioritetus.
18. Žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.