Kristina Aponavičiūtė

L. e. p. direktorės pavaduotoja
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(8 5)  279 1287, +370 699 55 737

FUNKCIJOS

Direktoriaus pavaduotojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros bei švietimo veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo klausimais;
 2. koordinuoja ir organizuoja Centro rėmėjų paiešką;
 3. analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės veiklos gerinimo klausimais;
 4. kuruoja ir koordinuoja Vilniaus miesto folkloro kolektyvų žanrines apžiūras;
 5. inicijuoja, rengia / atnaujina Centro dokumentaciją: darbuotojų pareigybių aprašymai, įvairios vidaus darbo tvarkos taisyklės, kainoraštis, nuostatai ir kt.;
 6. rengia ketvirčio, pusmečio ir metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo, poreikių planą, kontroliuoja plano vykdymą, teikia Centro direktoriui galutinę medžiagą;
 7. suderinus su Centro direktoriumi rengia trijų metų strateginį planą ir jo kasmetinę ataskaitą bei teikia tvirtinti Centro direktoriui;
 8. rengia Centro veiklos ataskaitas pagal patvirtintas Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Vilniaus miesto savivaldybės formas bei teikia tvirtinti Centro direktoriui;
 9. inicijuoja ir koordinuoja Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę;
 10. rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
 11. koordinuoja Centro viešuosius renginius (festivaliai, koncertai, valstybinių švenčių minėjimai, atmintinų dienų paminėjimai, miesto šventės ir kiti renginiai) ir jų organizavimą;
 12. dalyvauja rengiant ir kuruoja etninės kultūros plėtros programų įgyvendinimą;
 13. koordinuoja Centro vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, inicijuoja jų peržiūras;
 14. rūpinasi folkloro kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, apžiūrose, konkursuose, jų dalyvavimu Centro ir miesto renginiuose;
 15. veda folkloro kolektyvų apskaitą;
 16. pavaduoja Centro direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu;
 17. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 18. teikia metodinius nurodymus darbuotojams, rengia dalykinius pasitarimus;
 19. rengia visus su vyriausybiniais ir kitais apdovanojimais susijusius dokumentus;
 20. dalyvauja specialiose Centro komisijose;
 21. laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 22. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje;
 23. vykdo Centro paskesniąją finansų kontrolę, kuri atliekama po sprendimų dėl ūkinių operacijų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims įvykdymo panaudojus lėšas.
 24. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti penkių metų darbo patirties kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje.
 3. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 4. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.
 5. Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų).
 6. Išmanyti folkloro kolektyvų veiklą.
 7. Gebėti ieškoti problemų sprendimo būdų.
 8. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.
 9. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 10. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.
 11. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos srityse.
 12. Gebėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas.
 13. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.
 14. Laikytis etikos principų ir taisyklių.