Laisvos darbo vietos ir konkursai

Vilniaus etninės kultūros centras puoselėja ir populiarina etninę kultūrą Vilniaus mieste, siekdamas aktualizuoti tradicijas ir priartindamas jas prie šiuolaikinio žmogaus įpročių bei poreikių. Centras rengia kalendorines ir kitas Vilniaus miesto šventes, tarptautinius festivalius, organizuoja konferencijas, seminarus, edukacinius renginius, užsiima leidyba bei įgyvendina įvairius kitus su etnine kultūra susijusius projektus.

Šiuo metu vykdomas konkursas direktoriaus pavaduotojo (-os) kultūrai ir bendriesiems reikalams pareigoms eiti.


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (-A) KULTŪRAI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS
 
Pareigybės paskirtis
Centro funkcijų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, kultūrinio ir administracinio įstaigos darbo organizavimas, planavimas, kontroliavimas.
 
Reikalavimai darbuotojui (-ai):
 • • turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje ir (ar) kultūrinių projektų rengime bei valdyme;
  • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, sklandžiai ir argumentuotai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius;
  • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
  • išmanyti etninės kultūros ypatumus, Vilniaus regiono kultūros savitumą, Vilniaus folkloro ansamblių veiklą;
  • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  • gebėti bendradarbiauti su Centro ir kitų įstaigų darbuotojais, meno kolektyvais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;
  • gebėti tolerantiškai, kultūringai ir laikantis profesinės etikos principų bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais;
  • turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, projektų vadybos srityse;
  • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius kultūros centrų veiklą sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
  • vykdyti Centro direktoriaus nustatytas metines veiklos užduotis, siekti nustatytų rezultatų;
  • gebėti dirbti individualiai ir komandoje, būti kūrybingam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam;
  • išmanyti Centro lėšų kultūros reikmėms apskaitos reikalavimus, lėšų panaudojimo ribas ir prioritetus;
  • žinoti ir taikyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.
Darbuotojo (-os) funkcijos:
 • • kuruoti ir kontroliuoti Centro kultūrinio darbo organizavimą, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;
  • kuruoti ir kontroliuoti Centro vidinių ir viešųjų renginių (festivaliai, koncertai, atmintinų dienų paminėjimai, miesto šventės, parodos, edukaciniai renginiai, stovyklos, seminarai, konferencijos ir kt.), edukacinių programų ir kitų Centro veiklų sklandų organizavimo procesą ir įgyvendinimą;
  • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo ir renginių įgyvendinimo klausimais;
  • analizuoti Centro kultūrinę ir administracinę veiklas, jų efektyvumą, apibendrinti medžiagą, teikti Centro direktoriui išvadas ir siūlymus veiklos tobulinimo klausimais;
  • inicijuoti, rengti ir atnaujinti Centro dokumentaciją: darbuotojų pareigybių aprašymai, įvairios vidaus darbo tvarkos taisyklės, aktualūs tvarkų aprašai, nuostatai, kainoraštis ir kt.;
  • kontroliuoti Centro internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose skelbiamą medžiagą;
  • raštu ir žodžiu teikti informaciją apie Centro veiklą, kontroliuoja Centro direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių kultūrinę ir administracinę veiklą, įgyvendinimą;
  • inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus ir ataskaitas, planinių užduočių vykdymą;
  • inicijuoti naujus kultūrinius, edukacinius, leidybinius projektus;
  • rengti projektų finansavimo paraiškas įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems nacionaliniams ir tarptautiniams fondams;
  • rengti programinio finansavimo projektus ir juos įgyvendinti;
  • atstovauti Centrui susirinkimuose, konferencijose, oficialiuose renginiuose, teikti komentarus žiniasklaidai ir kt.;
  • kontroliuoti sociokultūrinių, etnokultūros bei edukacinių projektų vykdymą;
  • vykdyti Centro direktoriaus funkcijas jo kasmetinių ar nemokamų atostogų, nedarbingumo (ligos), komandiruotės metu ir kitais atvejais;
  • rengti ketvirčių, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą, kontroliuoti plano vykdymą, teikti Centro direktoriui galutinę medžiagą;
  • suderinus su Centro direktoriumi rengti trejų metų strateginį Centro veiklos planą bei teikti tvirtinti Centro direktoriui;
  • suderinus su Centro direktoriumi rengti Centro veiklos planus ir ataskaitas pagal patvirtintas Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Vilniaus miesto savivaldybės formas bei teikti tvirtinti Centro direktoriui;
  • teikti metodinius nurodymus Centro darbuotojams, rengti dalykinius pasitarimus;
  • rengti ir tvarkyti su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją;
  • dalyvauti specialiose Centro komisijose;
  • kaupti dalykinę ir metodinę medžiagą;
  • laikytis darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
  • vykdyti kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.
Atlyginimas
1448 Eur per mėnesį neatskaičius mokesčių.
 
Kita informacija
Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2022 m. balandžio 15 d.
Daugiau informacijos Valstybės tarnybos portale.