Komisijos ir darbo grupės

PATVIRTINTA 
Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus
2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VO-11

VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus etninės kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais, sprendžiant Vilniaus etninės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus, siekiant užtikrinti kokybišką kultūros centro veiklą. 
2. Tarybos veiklos nuostatus tvirtina Kultūros centro direktorius. 
3. Tarybos veiklos nuostatai reglamentuoja Tarybos sudarymo ir atšaukimo tvarką, jos kompetenciją, teises bei darbo organizavimo tvarką. 
4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus etninės kultūros centro nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais. 
5. Tarybos pasiūlymai yra rekomenduojamojo pobūdžio.
6. Taryba už savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Kultūros centro direktoriui ir darbuotojams.

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Tarybos uždavinys – svarstyti ir teikti Kultūros centrui pasiūlymus, siekiant užtikrinti nuoseklią, suderintą ir kryptingą Kultūros centro veiklą, įgyvendinant Kultūros centro veiklos tikslus.
 8. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka funkcijas: 
8.1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines Kultūros centro kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus; 
8.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
8.3. svarsto Kultūros centro direktoriaus pasiūlytas ir patys siūlo Kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams ir paskatinimams gauti; 
8.4. svarsto teikiamų mokamų paslaugų kainas, pasiūlytas Kultūros centro direktoriaus, teikia rekomendacijas; 
8.5. svarsto Kultūros centro kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro direktorius; 
8.6. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo etninės kultūros edukacinėje veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo į Kultūros centro organizuojamus renginius; 
8.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
8.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais;
8.9. teikia Kultūros centro administracijai pasiūlymus Kultūros centro veiklos tobulinimo klausimais;
8.10. svarsto kitus klausimus, numatytus Kultūros centro steigimo dokumentuose.

III. TARYBOS TEISĖS

9. Taryba turi teisę:
9.1. kviesti į posėdžius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistus, etninės kultūros žinovus ir visuomeninių organizacijų atstovus, socialinius partnerius, kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų Kultūros centro veiklos klausimais; 
9.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Kultūros centro administracijos. 

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Kultūros centre ketverių metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti 5 narių Taryba, kurios narius skiria ir atšaukia Kultūros centro direktorius.
11. Tarybos sudėtį įsakymu tvirtina Kultūros centro direktorius. 
12. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius. 
13. Tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius išrenkami per pirmąjį posėdį atviru balsavimu iš visų tarybos narių.
14. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pavaduotojas). Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pavaduotojas), organizuoja Tarybos darbą, atsako už jos veiklą. 
15. Tarybos sekretorius tvarko Tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius. 
16. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. 
17. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas. 
18. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 
19. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva. 
20. Tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę pirmininkas ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoja visus narius. 
21. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Protokolai saugomi Kultūros centre. 
22. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio, teikiami Kultūros centro direktoriui, kuris juos svarsto.
23. Nutarimai gali būti įgyvendinti Kultūros centro direktoriaus įsakymu; 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Kultūros centro tarybos veiklą techniškai aptarnauja Kultūros centras. 
25. Tarybos veiklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Vilniaus etninės kultūros centro direktorius įstatymų nustatyta tvarka. 
26. Tarybos veikla nutraukiama Kultūros centro direktoriaus įsakymu.

_______________

Užsiprenumeruokite mūsų naujienas