Centro nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2018 m.  lapkričio 21 d.
sprendimu Nr. 1-1827

VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus etninės kultūros centro (toliau – Įstaiga) nuostatai reglamentuoja Įstaigos teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos pobūdį, tikslus ir funkcijas, Įstaigos teises ir pareigas, veiklos organizavimą, valdymą ir  finansinę veiklą, darbuotojų priėmimo į darbą tvarką, darbo apmokėjimo tvarką, Įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Įstaigos pavadinimas – Vilniaus etninės kultūros centras.
3. Įstaigos buveinė – Pamėnkalnio g. 34, Vilnius.
4. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Įstaigos savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė.
6. Įstaigos veiklos laikotarpis yra neribotas.
7. Įstaiga yra įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ir Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąsias sąskaitas banke.
8. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

  9. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
  10. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucija:
  10.1. tvirtina Įstaigos nuostatus;
  10.2. priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;
  10.3. priima sprendimą dėl Įstaigos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  10.4. priima sprendimą dėl Įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  10.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  10.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

  III SKYRIUS
  ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  11. Įstaiga pagal veiklos pobūdį yra specializuotas kultūros centras.
  12. Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – etninės kultūros tradicijų plėtra.
  13. Įstaigos veiklos tikslai:
  13.1. saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatybę;
  13.2. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
  13.3. skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę remiantis etninės kultūros pagrindais;
  13.4. skatinti mėgėjų meno, liaudies meno plėtrą;
  13.5. sudaryti sąlygas miesto visuomenei dalyvauti etninės kultūros veikloje;
  13.6. koordinuoti etninės kultūros veiklą Vilniaus mieste;
  13.7. derinti etninių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;
  13.8. analizuoti etninės kultūros raidą, jos pristatymo šalyje ir užsienyje galimybes.
  14. Įstaiga įgyvendindama savo tikslus, vykdo šias funkcijas:
  14.1. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimui, skatina etninės kultūros perimamumą;
  14.2. vykdo į jaunimą orientuotą bei jaunimo poreikius tenkinančią etninės kultūros švietimo veiklą;
  14.3. koordinuoja folkloro kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
  14.4. rūpinasi folkloro kolektyvų parengimo lygiu ir dalyvavimu dainų šventėse, folkloro festivaliuose, kalendorinėse šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  14.5. organizuoja kalendorines šventes, festivalius, muges, rengia projektus, pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, užtikrinančius etninės kultūros tradicijų perimamumą bei tęstinumą:
  14.5.1. Užgavėnių šventę ir tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo mugę;
  14.5.2. pavasario lygiadienio šventę;
  14.5.3. tarptautinį folkloro festivalį „Skamba skamba kankliai“ ir tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo mugę;        
  14.5.4. vaikų ir jaunimo folkloro šventę „Saulytė“;
  14.5.5. Žolynų turgų – žolynų, tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo mugę;
  14.5.6. rudens lygiadienio šventę;
  14.5.7. Vėlinių ciklo renginius ir akcijas;
  14.5.8. vaikų tautosakos ir tautodailės konkursą „Leliumoj“;
  14.5.9. Advento–Kalėdų koncertą „Vidury lauko grūšelė“;
  14.5.10. seminarų ciklą pedagogams ir besidomintiems etnine kultūra „Saulės ratu, metų taku“;
  14.5.11. edukacinę programą jaunimui ir suaugusiems „ETNO ketvirtadienis“;
  14.5.12. edukacinę programą vaikams „ETNO vaikams“;
  14.6. populiarina senąsias lietuvių kultūros tradicijas, skatina etninės kultūros simbolių tęstinumą, šiuolaikines jų raiškos formas;
  14.7. rūpinasi Vilniaus miesto tradicijų plėtra, publikavimu, kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias etninės veiklos formas;
  14.8. bendradarbiauja su miesto įstaigomis, veikiančiomis etninės kultūros srityje;
  14.9. rengia ilgalaikių ir trumpalaikių etninės kultūros veiklos programų projektus;
  14.10. rengia seminarus, konferencijas, stovyklas, įvairius mokymus aktualiais etninės kultūros klausimais;
  14.11. rengia ir įgyvendina Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinių kultūrinių, švietimo (edukacinių), socialinių programų projektus; 
  14.12. vykdo etnokultūrinę, edukacinę, leidybinę ir informacinę veiklą;
  14.13. rengia parodas, muges, kūrybinius konkursus, stovyklas ir kitus renginius;
  14.14. teikia etnokultūrines formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugas;
  14.15. kaupia etninės kultūros renginių garso, vaizdo ir fotografijos medžiagos archyvą;
  14.16. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijos ir dalyvauja jų veikloje.
  15. Įstaigos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK2), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):
  15.1. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.10);
  15.2. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
  15.3. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59); 
  15.4. leidybinė veikla (58);
  15.5. reklama ir rinkos tyrimas (73); 
  15.6. kitas mokymas (85.5)
  15.7. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);
  15.8. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99);
  15.9. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
  15.10. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29);
  15.11. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);
  15.12. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).
  16. Licencijuojamą veiklą Įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

   IV SKYRIUS
   ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

    17. Įstaiga, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
    17.1. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir valdyti jai patikėjimo teise perduotą turtą;
    17.2. formuoti Įstaigos veiklos kryptis ir koncepciją, organizuoti renginius;
    17.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir steigėjo nustatyta tvarka įsigyti turtą;
    17.4. turėti savo žinioje gaunamas lėšas, patalpas, inventorių;
    17.5. sudaryti sutartis, prisiimti ir vykdyti įsipareigojimus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims;
    17.6. saugoti ir naudoti Įstaigos darbuotojų darbų rezultatus pagal autorių teisių ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;
    17.7. gauti mokslinę-etnokultūrinę informaciją iš miesto kultūros ir švietimo įstaigų;
    17.8. teikti informaciją apie etninę kultūrą;
    17.9. siūlyti steigėjui steigti Įstaigos skyrius ar kitus struktūrinius padalinius;
    17.10. teikti mokamas paslaugas, nustačius teikiamų paslaugų kainas pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtintus įkainius;
    17.11. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
    17.12. gauti paramą.
    18. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus privalo:
    18.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
    18.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
    18.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
    18.4. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius;
    18.5. naudoti valstybės biudžeto ir (arba) Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimus tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;
    18.6. garantuoti įstaigos finansinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;
    18.7. Įstaiga gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

    V SKYRIUS
    ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    19. Įstaigai vadovauja Įstaigos direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas 5 metams konkurso būdu ir atleidžia iš jų Įstaigos savininkas. Įstaigos savininko teisę ir pareigą skirti ir atleisti Įstaigos direktorių įgyvendina meras. Įstaigos direktoriumi tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
    20. Įstaigos direktoriaus kompetencija:
    20.1. vadovauja Įstaigai, organizuoja jos darbą, užtikrina Įstaigos tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų vykdymą, pavestų uždavinių įgyvendinimą;
    20.2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Įstaigai visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose institucijose;
    20.3. teikia Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo ir darbo organizavimo;
    20.4. kita įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta kompetencija.
    21. Įstaigos direktorius vykdo šias funkcijas:
    21.1. tvirtina Įstaigos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
    21.2. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, juos skatina bei taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus; 
    21.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, atlyginimus ir priedus;
    21.4. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus;
    21.5. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
    21.6. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją.
    21.7. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
    22. Įstaigos direktoriaus atsakomybė:
    22.1. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų reikalavimų;
    22.2. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
    22.3. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
    22.4. užtikrina, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
    22.5. užtikrina sklandų įstaigos darbuotojų darbą, užduočių įgyvendinimą, skiria nuobaudas ar paskatinimus už atitinkamus darbo rezultatus;
    22.6. kita teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

    VI SKYRIUS
    TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

     23. Įstaigoje 4 metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Įstaigos taryba. Jos sudėtį tvirtina Įstaigos direktorius. Įstaigos direktorius jai vadovauti negali.
     24. Įstaigos tarybą sudaro 5 nariai. Juos skiria ir atšaukia Įstaigos vadovas.
     25. Įstaigos tarybos kompetencija:
     25.1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;
     25.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
     25.3. svarsto Įstaigos direktoriaus pasiūlytas ir patys siūlo Įstaigos darbuotojų kandidatūras apdovanojimams ir paskatinimams gauti; 
     25.4. svarsto teikiamų mokamų paslaugų kainas, pasiūlytas Įstaigos direktoriaus, teikia rekomendacijas;
     25.5. svarsto Įstaigos kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus, kuriuos pateikia Įstaigos direktorius;
     25.6. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo etninės kultūros edukacinėje veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo Įstaigos organizuojamus renginius;
     25.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
     25.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais;
     25.9. teikia Įstaigos direktoriui pasiūlymus Įstaigos veiklos tobulinimo klausimais;
     25.10. svarsto kitus klausimus, numatytus Įstaigos steigimo dokumentuose.
     26. Įstaigos taryba kartą per metus už savo veiklą atsiskaito kitiems Įstaigos darbuotojams ir Įstaigos vadovui.
     27. Įstaigos tarybos sprendimų priėmimo tvarka:
     27.1. Įstaigos tarybos primininkas ir sekretorius išrenkami per pirmąjį posėdį atviru balsavimu iš visų tarybos narių;
     27.2. tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;
     27.3. tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pavaduotojas). Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, atsako už jos veiklą.
     27.4. tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra tarybos pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas;
     27.5. tarybos posėdyje be balso teisės gali dalyvauti Įstaigos direktorius, gali būti kviečiami ir socialiniai partneriai, rėmėjai ar kiti suinteresuoti asmenys;
     27.6. posėdžiai protokoluojami. Protokolas pasirašomas tarybos pirmininko ir sekretoriaus. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio, teikiami Įstaigos direktoriui, kuris juos svarsto. Nutarimai gali būti įgyvendinti Įstaigos įsakymais;
     27.7. taryba veikia pagal Įstaigos patvirtintus tarybos veiklos nuostatus.

     VII SKYRIUS
     LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

     28. Savininkui nuosavybės teise priklausantį turtą Įstaiga valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos teisės aktų ir savininko nustatyta tvarka.
     29. Įstaigos lėšas sudaro:
     29.1. savininko biudžeto asignavimai;
     29.2. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;
     29.3. fizinių ir juridinių asmenų parama;
     29.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.
     30. Įstaiga lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
     31. Įstaigos finansinės veiklos kontrolė:
     31.1. finansinių ir biudžeto vykdymų ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
     31.2. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba įstatymų nustatyta tvarka atlieka įstaigos ūkinę, finansinę ir darbo veiklos kontrolę;
     31.3. Įstaiga privalo pateikti Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai su Įstaigos veikla susijusius dokumentus.

     VIII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

     32. Darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

     IX. DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

     33. Kultūros centrų darbuotojų darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
     34. Kultūros ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka. 

     X SKYRIUS
     ĮSTAIGOS NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

     35. Įstaigos nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi Įstaigos direktorius ir savininkas.
     36. Pakeistus Įstaigos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Pakeistus Įstaigos nuostatus pasirašo savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo. 
     37. Pakeisti Įstaigos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

     XI SKYRIUS
     VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

     38. Informacija visuomenei apie Įstaigos veiklą teikiama Įstaigos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka Įstaigos savininko interneto svetainėje.
     39. Pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ar šiais nuostatais reikia paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

     XII SKYRIUS
     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     40. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama, likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

     __________________________

     Užsiprenumeruokite mūsų naujienas